கோடை வெயிலுக்கு சில்லிட்ட ஐஸ்கட்டிகள் தந்து சிம்பன்சிகளுக்கு குளிர்ச்சி

Jun 21, 17

கோடை வெயிலுக்கு சில்லிட்ட ஐஸ்கட்டிகள் தந்து சிம்பன்சிகளுக்கு குளிர்ச்சி