தமிழகத்தில் வெப்பச்சலனத்தால் வடக்கு உள்மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புதமிழகத்தில் வெப்பச்சலனத்தால் வடக்கு உள்மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு

May 05, 18

தமிழகத்தில் வெப்பச்சலனத்தால் வடக்கு உள்மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு