நேற்று இரவுபலத்தகாற்றுடன் பெய்தமழையால் 1.70.இலட்சம் நெல்மூட்டைநனைந்தசேதம்

May 04, 18

நேற்று இரவுபலத்தகாற்றுடன் பெய்தமழையால் 1.70.இலட்சம் நெல்மூட்டைநனைந்தசேதம்