96 அடிஉயரத்தில் 300 டன் எடையுடன் கட்டப்பட்டுள்ள பிரமாண்டமான தேர்!!

May 28, 18

96 அடிஉயரத்தில் 300 டன் எடையுடன் கட்டப்பட்டுள்ள பிரமாண்டமான தேர்!!